دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: پارچه
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
پارچه
سید مصطفی تشکر
05137131313
مشهد حرعاملی۸ تعبدی یک شرکت ستا

ویژگی های فعالیت

توزیع عمده پارچه فروش

توضیحات

کاتینگ پارچه های پرده ای و مبلی و...

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی