دایرکتوری روچی بانک اطلاعات مشاغل نساجی و پوشاک
همراه کسب و کار پوشاک
زمینه فعالیت: خدمات صنعت پوشاک
کپی کردن آدرس اشتراک گذاری
خدمات صنعت پوشاک
خانم درخور
06152730619
خوزستان -شهرستان بهبهان

ویژگی های فعالیت

سری دوزی / مزدی دوزی خدمات برش

توضیحات

تخصصی قبول سفارش تولید فرم مدارس و بیمارستانی و لباس کار - اخیرا برش میزنن و بیرون برای دوخت داده میشود

تصاویر کسب و کار

تاییدیه روچی